This page is a translated version of the page GLAM and the translation is 100% complete.

GLAMs ທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີຄວາມຕ້ອງການແລະເປົ້າໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບໂຄງການຂອງພວກເຂົາ ຈາກການຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງເຮົາ, ເຮົາໄດ້ລວບລວມຈໍານວນຍຸດທະສາດ ແລະກໍລະນີສຶກສາທີ່ເຮົາໄດ້ບັນທຶກກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີເຮັດວຽກໃນພາກປະຕິບັດ

GLAM
GLAM

Galleries • Libraries • Archives • MuseumsGLAM-WIKI ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ GLAMs ແລະ ສະຖາບນອື່ນ ເຊິ່ງຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບວິກິມີເດຍເພື່ອຊ່ວຍໃນ ການເຂົ້າເຖິງແບບເປີດ, ເນື້ອຫາທີ່ມານຳໃຊ້ໃໝ່ແບບເສລີ ສຳລັບສາທາລະນະ

ເວັບໄຊນີ້ລວມເຖິງໂຄງການວິກິມີເດນ ແລະ ພາສາທັງໝົດ ມີໜ້າສະເພາະຂອງວິກິພີເດຍພາສາອັງກິດ ທີ່ນີ້